MANAGEMENT OF REMLOKOMOTIV JSC

President - Talgat (Tuyakovich) Lessov

Vice President - Aslan (Alleevich) Kassymov

Chief Accountant - Aina (Zeynollaevna) Kushumbaeva

Board of Directors:

Chairman - Batyr (Kuanyshevich) Kotyrev

Member of the Board - Abeldinov Erken Serikuly

Independent Director - Vladimir (Nikolaevich) Aleksandrov